Stargate Atlantis episode season three?

What's your favorite Stargate Atlantis episode from season three? Why? Thanks!
4 answers 4